Финансиране по европейски програми


Майстор на рекламата / Sunday, October 6th, 2019

За да бъдат финансирани успешно дадени проекти по европейски програми, то те трябва да преминат през няколко важни етапа. Един от тях е този на предпроектно консултиране по европейски програми. За да се стигне до получаване на безвъзмездно финансиране по европейски програми то трябва да се премине през много пречки и изисквания. При предпроектното консултиране вие получавате съвет по отношение на това дали вашата идея е реално осъществима. Внимателно трябва да се разгледат всички детайли по съставянето на проекта.

Детайли по европроекта
– Дали вашата фирма или организация отговаря на критериите за финансиране по европейски програми;
– Вашета идея и цели трябва да отговарят на тези с програмата, по която се кандидатства;
– Трябва да се разгледат всички плащания по проекта от началото до края;
– Допустимите разходи, които могат да се направят и след това да бъдат финансирани по европейските програми;
– Необходимият ресурс, който трябва да притежавате за стартирането на проектната идея;
– Времеви график и срокове, които трябва да отговарят на дейностите по проекта.

След това следват три основни фази: изготвяне, управление и приключване на проекта.

При изготвянето на проекта трябвя да се включат целите на проекта, дейностите, които ще се извършат, бюджетът, финансов анализ и план на проекта, окомплектоване на проекта съгласно изискванията на конкретната програма.

При управлението на проекта е нужно внимателно да се подреди цялостната документация и да се оформят докладите и отчетите по проекта. Също така да се извършат нужните финансови процедури. Накрая е нужно да се изготви финален финансов доклад.

Проектът се счита за завършен и готое на 100%, когато се изготви и представиот страна на бенефициента финален технически и финансов доклад съгласно изискванията на договарящия орган, който описва направените разходи и конкретно постигнатите резултати, според първоначално зададените норми. Така с последните одобрения по финансовата част се приключват всички плащания и оформения на крайните документи.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *